Kölscher Weihnachtsgruß

Ovv et räänt un nit däät schneie,
sullte m’r uns trotzdem freue.
Denn op et Wedder kütt et nit aan,
nur op dat, wat m’r em Hätze han.
Dröm fiert besennlich Chressfess hück
am beß met ühre leevste Lück.
Ech wünsch üch all dazu janz fess
e schön jemöötlich Weihnaachsfeß!